Działalność cechu - związku pracodawców

Samorząd gospodarczy rzemiosła lidzbarskiego inicjuje i propaguje działania organizacyjno-samorządowe na rzecz integracji środowiska rzemieślniczego: członków Cechu,  pracowników zakładów rzemieślniczych i lokalnej przedsiębiorczości.


I. W ramach przynależności organizacyjnej:

 1. Cech reprezentuje rzemiosło wobec władz administracyjno-samorządowych,

 2. prowadzi działalność określoną statutem i uchwałami walnego zgromadzenia,

 3. informuje i doradza w zakresie przepisów prawa rzemieślniczego,prawa pracy,przepisów finansowo-księgowych,ubezpieczeniowych,

 4. nadzoruje działalność szkoleniową uczniów rzemiosła/zgodnie z ustawą o rzemiośle/,współpracuje ze szkołami zawodowymi i innymi instytucjami szkolno-zawodowymi,prowadzi nabór uczniów rzemiosła,

 5. inicjuje samokształcenie mistrzów rzemiosła i podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników zakładów rzemieślniczych,

 6. doradza w sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy /prowadzi szkolenia bhp  dla pracodawców i pracowników oraz uczniów kl.I i III./,

 7. udostępnia członkom Cechu wgląd do obowiązujących przepisów prawa pracy podatkowych, zus-ich itp. / na miarę swoich technicznych możliwości/,

 8. inicjuje współdziałanie rzemiosła z OHP  w zakresie refundacji płac uczniów rzemiosła,

 9. doradza w sprawach spornych rzemiosła z organami administracji samorządowej i pozostałych – w zakresie spraw dotyczących rzemiosła.


II. W ramach działalności pozastatutowej –  działalności gospodarczej – na zlecenie przedsiębiorców:

 1. świadczy usługi rachunkowe w ramach CECHOWEGO BIURA RACHUNKOWEGO,

 2. prowadzi CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO CECHU,

 3. świadczy usługi biurowe – m.in. spisywanie umów o naukę rzemiosła wraz z udzieleniem instruktażu  prawno-organizacyjnego i wyposażania zakładu szkolącego w dokumentację pedagogiczno-szkoleniową,

 4.  sporządzanie dokumentacji powypadkowej pracowników zakładów rzemieślniczych,

 5.  doradztwo z prawa pracy,z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy i  spraw podatkowych / przez doradzę podatkowego/,

 6.  doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej rzemiosła.
###JS###